Đề Thi Tin Học A - Đề 003

Bảng 1
A B C D E F
1 Mã hàng Số lượng Giá Thành tiền
2 K1 3 12000 36000
3 H3 4 600 2400
4 C4 6 5000 30000
5 D5 8 2400 19200
6 E8 2 3200 6400
7 F2 1 8000 8000
8 B3 7 3200 22400
9
1. Khi đang sử dụng Microsolf Word, nhấn tổ hợp
phím Ctrl + Enter thì sẽ có tác dụng
 a) Toàn bộ văn bản ta đang soạn thảo sẽ mất đi nếu
ta không lưu (save) trước đó.
 b) Mở một văn bản mới để bắt đầu soạn thảo
 c) Sang một trang mới trên văn bản đang soạn thảo
 d) Sang một đoạn mới trên văn bản đang soạn thảo
2. Trong Excel, ô C5 chứa công thức sau =(3+2)^2,
khi copy nội dung này cho ô G7 thì giá trị của ô G7
sẽ là:
 a) 625
 b) 25
 c) 10
 d) 20
3. Trong Excel, khi dùng công thức
=DSUM(A8:H100,3,A1:B3) thì cột cần tính tổng có
tên là:
 a) B
 b) C
 c) D
 d) H
4. Các thiết bị có thể chứa virus tin học là:
 a) Ðĩa cứng
 b) Ðĩa CD
 c) Cả 2 câu (a), (b) đúng
 d) Cả 2 câu (a), (b) sai
5. Khi đang Microsolf Excel, mỗi lần ta nhấn tổ hợp
phím Shift+S là:
 a) Lưu sheet đang làm việc vào đĩa
 b) Lưu tệp đang làm việc vào đĩa
 c) Lưu nội dung của ô vừa sửa xong vào đĩa
 d) Cả 3 câu (a), (b), (c) đúng
6. Khi đang soạn thảo trong Microsolf Word, xuất
hiện các gạch màu đỏ dưới một số từ, dấu hiêụ đó
cho biết:
 a) Ta gõ sai kiểu gõ tiếng việt
 b) Những từ bị gạch đỏ không có trong từ điển của
Word
 c) Ta đang sử dụng sai bảng mã
 d) Những từ bị gạch đỏ sử dụng font không phù
hợp với bảng mã
7. Khi sử dụng Microsolf PowerPoint để trình diễn,
muốn chấm dứt chế độ trình diễn ta phải
 a) Nhấn phím Esc
 b) Nhấn phím Break
 c) Cả 2 câu (a), (b), đúng
 d) Cả 2 câu (a), (b), sai
8. Nút ReFresh trên thanh công cụ của Internet
Explorer có tác dụng:
 a) Nạp lại trang Web đang xem
 b) Ngưng việc lấy thông tin về
 c) Lưu thông tin mới vào đĩa
 d) Cả 3 câu (a), (b), (c) đều sai
9. Ðể diễn tả khả năng lưu trữ thông tin của đĩa
cứng, ta dùng đơn vị:
 a) Hz
 b) MHz
 c) GHz
 d) Cả 3 câu (a), (b), (c) đều sai
10. Virus tin học có thể lây nhiễm vào máy khi ta mở
1 tệp bảng tính Excel, là virus thuộc loại:
 a) B-virus
 b) F-virus
 c) Macro virus
 d) Cả 3 câu (a), (b), (c) đều đúng
11. Loại thiết bị nào có thể lưu trữ thông tin ngay cả
khi bị mất điện
 a) Ðĩa CD
 b) Ðĩa cứng
 c) Cả 2 câu (a), (b) đều đúng
 d) Cả 2 câu (a), (b) đều sai
12. Trong Excel, số lượng bảng tính có trong 1 tệp
mới được tạo bằng lệnh File, New:
 a) luôn là 3
 b) tối thiểu là 3
 c) tối đa là 3
ðỀ THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC QUỐC GIA
TRÌNH ðỘ A
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC NGOAÏI NGÖÕ-TIN HOÏC TP.HCM
KHOA COÂNG NGHEÄ THOÂNG TIN
LYÙ THUYEÁT d) Cả 3 câu (a), (b), (c) đều sai
13. Những chuỗi nào sau đây không phải là tên thư
mục (folder) trong Windows 9X:
 a) TAI$CHINH
 b) $TIENTE
 c) TAI/CHINH
 d) TAI.VU
14. Loại font quy định sử dụng chính thức trong các
văn bản hành chính hiện nay là:
 a) VNI
 b) .VN
 c) Unicode
 d) Telex
15. Trong Excel, với số liệu của bảng 1, cho biết giá
trị của công thức sau: =SUMIF(C2:C8,“>=10000”)
 a) 10000
 b) 12000
 c) Công thức có lỗi cú pháp
 d) Cả 3 câu (a), (b), (c) đều sai
16. Trong Excel, khi chọn 1 cột rồi nhấn phím delete
sẽ có tác dụng
 a) Xóa nội dung các ô nằm trong cột đó
 b) Xóa khỏi bảng tính cột đã chọn
 c) Cả 2 câu (a), (b), đều đúng
 d) Cả 2 câu (a), (b), đều sai
17. Trong Excel, với số liệu của bảng 1, cho biết giá
trị của công thức sau: =COUNTIF(B2:B8,“>=4”)
 a) 4
 b) 5
 c) 6
 d) Cả 3 câu (a), (b), (c) đều sai
18. Trong Excel, với số liệu của bảng 1, cho biết giá
trị của công thức sau: =ROUND(C3,-3)
 a) 0
 b) 600
 c) 1000
 d) Cả 3 câu (a), (b), (c) đều sai
19. Khi sử dụng Microsolf Windows để soạn thảo
văn bản với font là Arial, muốn gõ tiếng Việt ta phải
chọn bản mã:
 a) VNI Windows
 b) Unicode
 c) TCVN3 (ABC)
 d) Cả 3 câu (a), (b), (c) đều sai
20. Trong Excel, tại ô D5 chưa công thức =B3*C2,
khi copy công thức này đến dán vào ô G8, thì công
thức tại G8 sẽ là:
 a) =B3*C2
 b) =B6*C5
 c) =B6*C2
 d) Cả 3 câu (a), (b), (c) đều sai
21. Trong Excel, với số liệu của bảng 1, cho biết giá
trị của công thức sau:
=IF(SUM(B2:B8)>30,“T”,“K”)
 a) 30
 b) T
 c) K
 d) Cả 3 câu (a), (b), (c) đều sai
22. Những chuỗi nào sau đây không phải là tên tệp
trong Windows 9X:
 a) BAI LAM 2X
 b) BAI \ LAM
 c) TONG$.TXT
 d) 22.15.TXT
23. Trong Microsolf Word, thanh công cụ mà trạng
thái mặc định của nó chứa các nút có các chức năng
như tô màu diện tích (fill), đổi màu nét vẽ (line
color), WordArt,... được gọi là:
 a) Standard
 b) Formatting
 c) Drawing
 d) Tables and Border
24. Trong Windows, những ký tự không được sử
dụng để đặt tên cho thư mục là:
 a) Dấu chấm (.)
 b) \
 c) Ký tự trống (space)
 d) Cả 3 câu (a), (b), (c) đều đúng
25. Trong Microsolf Word, để in ra giấy các trang từ
3 đến 5 của tệp hiện hành, ta phải:
 a) Chọn File, Print
 b) Click vào biểu tượng
 c) Click vào biểu tượng
 d) Click vào biểu tượn
TRÖÔØNG NGOAÏI NGÖÕ-TIN HOÏC-BDVH THAØNH COÂNG
109 Tröôøng Chinh Phöôøng 12 Quaän Taân Bình TpHCM
312A Tröôøng Chinh Phöôøng 13 Quaän Taân Bình TpHCM
Website: www.thanhcong.edu.vn - ÑT: (08) 38851852 - 0942839808

Caâu 1: Duøng phaàn meàn soaïn thaûo vaên baûn ñeå trình baøy ñoaïn vaên baûn sau ñaây: (7 ñieåm)
♦ Intel Atom N270 (1.6Ghz, 512KBL2
cache, 533MHz FSB)
♦ Mobile Intel Chipset 945 GSE
EMPOWERING
TECHLOGOGY
♦ Linpus Linux/XPH
♦ 8GB SSD/120GB SATA HDD
♦ Wireless 802.11b/g
Hieän nay haàu heát caùc nhaø saûn xuaát maùy tính ñaõ
loaïi boû ñóa meàm (Flopy Disk Drive-FDD) ra khoûi saûn
phaåm cuûa mình.
FDD do Alan Shugart cuûa IBM taïo ra vaøo 1967.
Luùc ñaàu FDD coù kích thöôùc 8 inch.
Sau ñoù ñóa meàm ñöôïc thu goïn kích
thöôùc xuoáng coøn 5.25 inch caøo 1976
roài ñöôïc naêng daàn dung löôïng leân.
FDD b aét ñaàu tính vaøo 1981. Luùc ñoù
ñóa 5.25 inch chæ chöùa ñöôïc 360KB. Tôùi n öûa ñaàu thaäp
nieân 1980.
FDD 3.5 inch coù dung
löôïng 1,44MB ra ñôøi, cuøng toàn
taïi song song treân maùy tính vôùi
FDD 5.25 inch ñaõ coù dung löông
1.2MB)
Ñeán 1994 ñóa 5.25 inch
ñaõ bò loaïi haún. Baây giôø, hieám
khi ta gaëp maùy tính coù gaén FDD
3.5 inch.
Caâu 2: Duøng phaàn meàm baûng tính ñieän töû ñeå nhaäp soá lieäu trong baûng 1 vaøo maùy roài caøi ñaët
coâng thöùc toång quaùt ñeå tính caùc coät coøn troáng: (3 ñieåm)
- Loaïi haøng hoaù laø kí töï thöù hai trong maõ soá haøng hoaù
- Giaù = Giaù nhaäp + Tieàn lôøi(tieàn lôøi caên cöù vaøo laõi suaát neâu trong Baûng 2)
- Thaønh tieàn = Giaù baùn x Soá löôïng
STT Maõ soá haøng hoaù Soá löôïng Giaù nhaäp (VNÑ) Giaù baùn (VNÑ) Thaønh tieàn (VNÑ)
1. GA121 25 258000
2. KB222 30 352000
3. BC123 40 120000
4. CA054 10 65000
5. KC162 8 45000
6. GD164 20 28000
7. KA712 20 68000
8. CC194 60 23000
9. GB256 75 15000
10. YD146 22 25000
Baûng 1
Baûng 2
------Heát------
Loaïi haøng hoaù Laõi suaát (% Giaù nhaäp)
A 10
B 15
C 20
D 22
ðỀ THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC QUỐC GIA
TRÌNH ðỘ A
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC NGOAÏI NGÖÕ-TIN HOÏC TP.HCM
KHOA COÂNG NGHEÄ THOÂNG TIN
THÖÏC HAØNH
TRÖÔØNG NGOAÏI NGÖÕ-TIN HOÏC-BDVH THAØNH COÂNG
109 Tröôøng Chinh Phöôøng 12 Quaän Taân Bình TpHCM
312A Tröôøng Chinh Phöôøng 13 Quaän Taân Bình TpHCM
Website: www.thanhcong.edu.vn - ÑT: (08) 38851852 - 0942839808

Hỗ trợ trực tuyến

đánh giá dự án